top of page

Se ref. fra seneste generalforsamling HER

Vedtægter for Bording Løbeklub
 

§ 1 :   Foreningens navn er Bording Løbeklub.

§ 2 :   Foreningen er hjemhørende i Ikast Brande Kommune.

§ 3 :   Foreningens mål er at bevise, at alle kan deltage i løb og dermed fremme interessen for denne sport.

§ 4 :   Andre grupper kan optages i foreningen.     

§ 5 :   Foreningen er åben for alle der er fyldt 16 år og kan tilslutte sig foreningens formål og medlemsbetingelser.  Fuld medlems ret indtræder ved indbetaling af årskontingent. Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis.

Generalforsamlingen (eller bestyrelsen) kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet ikke overholder medlemsbetingelserne.  Eksklusion er gyldig hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende på Generalforsamlingen (i bestyrelsen) kan stemme for eksklusionen.  Et ekskluderet medlem skal have mulighed for at tale sin sag på nærmest følgende Generalforsamling.

§ 6 :   Generalforsamlingen fastsætter kontingentet på den årlige Generalforsamling.

§ 7 :   Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.  Generalforsamlingen holdes 1 gang årligt, inden udgangen af marts måned.  Indkaldelse til Generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel, ved offentliggørelse på Bording Løbeklubs hjemmeside.  Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dato og tidspunkt, samt sted for Generalforsamlingen.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før Generalforsamlingen.  Dagsordenen til Generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent

  2. Formandens beretning

  3. Godkendelse af regnskab

  4. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingenter

  5. Valg til bestyrelsen

  6. Valg af revisor

  7. Behandling af indkomne forslag

  8. Eventuelt

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.  Alle medlemmer, der har betalt kontingent er stemmeberettigede og kan opstille til tillidsposter.  Afstemningen træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer jfr. dog § 8.  Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.

§ 8 :   Bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer kan indkalde til ekstraordinær Generalforsamling.  Indkaldelse med dagsorden til ekstraordinær Generalforsamling følger reglerne i § 7.  Afstemninger følger ligeledes reglerne i § 7 og § 9.

§ 9 :  Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinære eller ekstraordinære Generalforsamlinger. Ændringerne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.  Forslag til vedtægtsændring skal være bestyrelsen i hænde, senest 14 dage før Generalforsamlingen. Ændringerne i vedtægterne kan kun ske ved 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte på den ordinære eller ekstraordinære Generalforsamling.

§ 10 :   I det daglige ledes foreningen af en bestyrelse på 4 personer.  En formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær.  Bestyrelsen administrerer foreningens midler og har overfor Generalforsamlingen det overordnede ansvar for foreningens daglige drift.  Bestyrelsen vælges på Generalforsamlingen for 2 år af gangen.  I lige år vælges formand og kasserer.  I ulige år, vælges næstformand og sekretær.  Genvalg kan finde sted.

Der vælges mindst 1 suppleant til bestyrelsen.

På den årlige Generalforsamling fremlægger bestyrelsen et revideret årsregnskab jfr. § 11.  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.  Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent.  Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne med mindst 14 dages varsel.  Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal.  Afstemningen sker ved håndsopretning, medmindre et medlem begærer skriftlig afstemning.

§ 11 :   Regnskabsåret følger kalenderåret.  Kassereren udarbejder en gang årligt et drift - & statusregnskab på baggrund af den daglige bogføring.  Inden fremlæggelse på Generalforsamlingen skal regnskabet revideres af revisor.  Revisor har til enhver tid adgang til alle relevante oplysninger, herunder medlemskartotek, daglig bogføring og beholdninger.

§ 12 :   Formanden, kassereren og sekretæren tegner i fællesskab foreningen udadtil.

§ 13 :   Foreningens formål er, at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke løb og motion, med udgangspunkt i medlemmernes interesse og engagement.  Det sociale liv og medlemmernes fælles virke og ansvar er udgangspunktet for foreningen.

§ 14 :   Foreningen kan kun opløses på 2 på hinanden følgende Generalforsamlinger.  En ordinær og en ekstraordinær Generalforsamling.  Opløsning af foreningen kan kun ske, hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget på de to Generalforsamlinger.  I tilfælde af foreningens opløsning, tilfalder foreningens aktiver, når enhver er svaret sit, Bording Idrætsforening eller en forening i Bording med et lignede formål og aktivitet.

 

                                                                                 Maj 2020                                                                   

bottom of page